Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

I enlighet med EcoGuards ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver.

Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du använder Curves Insight.

Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar EcoGuard om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att föra in uppgifter i systemet.

När du för in uppgifter i systemet oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, objektsnummer, avtalsnummer, e-postadress, etc.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med dig, ge dig tillgång till din data och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att erbjuda dig tjänsten Curves Insight. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Personuppgiftsansvarig

EcoGuard AB, org. nr 556502-5755, Klerkgatan 18, 702 25 Örebro är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via Curves Insight.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@ecoguard.se.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades i juni 2022. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut i Curves Insight.